přejít na obsah

MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Vážení rodiče,

zápis do mateřské školy proběhne v termínu od 2. května do 6. května2022, od 8:00 do 10:00 a v úterý 3. května 2022 od 7:00 do 16:00

Než se dostavíte k zápisu, prosím, pozorně si prostudujte níže uvedené materiály:

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ DO MŠ ZŘIZOVANÝCH MĚSTSKÝM OBVODEM MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ

Jednotná forma zápisů na školní rok 2022/2023 probíhá přes portál předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/Zápisy do MŠ se budou konat v jednotném termínu.

VYZVEDNUTÍ ŽÁDOSTI - OD 18. 4. 2022

  • Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si předvyplníte na Portálu předškolního vzdělávání https://ms.ostrava.cz/, uložíte na svůj počítač a vytisknete včetně Dokladu o očkování
  • V případě vašeho souhlasu s předregistrací žádosti bude již v tomto kroku žádosti přiděleno unikátní registrační číslo pro naši MŠ.
  • Doklad o očkování je nutné do termínu zápisu potvrdit praktickým lékařem pro děti a dorost.
  • V nezbytných případech si lze žádost vyzvednout rovněž v prostorách MŠ po předchozí telefonické domluvě.
  • Kritéria přijetí do jednotlivých MŠ a předpokládané kapacity jsou uvedeny v Katalogu MŠ. Kritéria přijetí do naší MŠ najeznete v příloze.

ZÁPIS - 2. 5. - 6.5. 2022

Zápisy na MŠ Moravská Ostrava a Přívoz se budou konat v jednotném termínu na všech MŠ. 

Doklady k zápisu

Přílohy žádosti je možno doložit formou prosté kopie (sken). Mateřská škola je oprávněna si originály nebo ověřenou kopii dokumentů vyžádat v rámci správního řízení.

Možnosti doručení žádosti

  • do datové schránky mateřské školy (žádost musí být podána v den zápisu od 2. 5. do 6.5.2022, není vyžadován el. podpis, žádost musí být odeslána z DS zákonného zástupce)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (žádost musí být podána v den zápisu dne 2.5. - 6.5.2022) na emailovou adresu MŠ strelakova.ms@zs-ostrcil.cz 
  • poštou (rozhodné datum je datum podání na razítku pošty)
  • vhozením do poštovní schránky mateřské školy (v den zápisu v provozní době příslušné MŠ)
  • osobním podáním do rukou ředitelky nebo určeného zaměstnance MŠ v den zápisu od 2. května do 6. května2022, od 8:00 do 10:00 a v úterý 3. května 2022 od 7:00 do 16:00.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí e-mailu bez uznávaného elektronického podpisu nebo obdobným způsobem bez podpisu (fax), je povinností zákonného zástupce dodat doložit podepsaný originál žádosti to do 5 dnů od učinění takového podání, a to výše uvedenými způsoby. Hodina podání či pořadí registračních čísel nemají vliv na přijetí dítěte do MŠ.

PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, se oznamuje zveřejněním formou seznamu s přidělenými registračními čísly do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Seznam se uveřejňuje na internetových stránkách mateřské školy a ve vitríně před budovou mateřské školy. Stav žádosti lze ověřit zde na Portále předškolního vzdělávání SMO. Rozhodnutí o přijetí dítěte do mateřské školy nebude v písemné podobě doručováno.

Rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání:

Rozhodnutí, kterým se nevyhovuje Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, vydává ředitel/ka mateřské školy v písemné podobě do 30 dnů od zahájení správního řízení, tedy od podání Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Nahlédnutí do spisu:

Zákonní zástupci účastníka řízení ve věci přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání mají právo k nahlédnutí a vyjádření se k podkladům spisu, taktéž si činit výpisky, pořídit kopii spisu nebo jeho částí (dle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění), a to 11. 5. 2022 od 10:00 do 13:00 hodin. Termín platí pro všechny MŠ zřizované městským obvodem Moravská Ostrava a Přívoz.

 

Mgr. Hana Střeláková

Zástupkyně ředitelky pro MŠ 

 

 


KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz