přejít na obsah

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA

Ostrčilova 10/2557, Ostrava 702 00

Foto školní budovy

Školní poradenské pracoviště - kontakty

Speciální pedagog

Kateřina Nikelová

nikelova@zs-ostrcil.cz

tel.: 720 952 781

Konzultační hodiny:

dle domluvy

Metodik prevence 1. st.

Mgr. Simona Podešvová

podesvova@zs-ostrcil.cz

Konzultační hodiny:

dle domluvy

Metodik prevence 2. st.

Mgr. Jindřich Švub

svub@zs-ostrcil.cz 

Konzultační hodiny:

dle domluvy

Výchovný poradce

Mgr. Gabriela Chupáčová

chupacova@zs-ostrcil.cz 

Konzultační hodiny:

dle domluvy

Školní asistent

Helena Vrbová

vrbova@zs-ostrcil.cz 

tel.: 720 952 994

Konzultační hodiny:

Út: 7:00 - 9:00

Čt: 7:00 - 9:00

Učitel metodik - péče o nadané žáky

Mgr. Jitka Kynčlová

kynclova@zs-ostrcil.cz

Konzultační hodiny:

dle domluvy

Školní psycholog

Mgr. Lucie Svobodová, DiS

svobodova@zs-ostrcil.cz

tel.: 720 980 867 

Konzultační hodiny:

dle domluvy

 

KOMPETENCE JEDNOTLIVÝCH PRACOVNÍKŮ ŠPP

 

Výchovný poradce

 • kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků

 • vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost, a příprava návrhů na další péči o tyto žáky

 • zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

 • příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků

 • poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám

 • metodické a informační činnosti zákonným zástupcům a ostatním pedagogům

 

Školní speciální pedagog

 • depistáž specifických poruch učení

 • speciálně pedagogická diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 • úzká spolupráce s ostatními pracovníky ŠPP

 • individuální práce se žáky, pedagogy a rodiči při odstraňování nebo zmírňování projevů specifických poruch učení v dlouhodobém i krátkodobém horizontu

 • úzká spolupráce s PPP při realizaci stanovených doporučení

 • vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení individuálního plánu podpory

 • speciálně pedagogické intervence

 • příprava metodických činností a forem metodické pomoci pro pedagogické pracovníky školy

 

Školní asistent

 • Podpora přípravy na vyučování (žáci ohrožení na prospěchu, cizinci, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami)

 • Zprostředkování komunikace s rodinou, komunitou a školou (např. aktivity související se zajištěním pravidelné docházky)

 • Pomoc při rozvoji mimoškolních a volnočasových aktivit

 • Úzká spolupráce s pedagogy

 • Podpora učiteli při administrativní a organizační činnosti učitele ve vyučování i mimo vyučování

 

Asistent pedagoga

 • poskytuje podporu jinému pedagogickému pracovníkovi při vzdělávání žáka či žáků se SVP

 • pomáhá při organizaci a realizaci vzdělávání,

 • podporuje samostatnost a aktivní zapojení žáka do všech činností

 • pomáhá žákům při výuce a při přípravě na výuku, žák je přitom veden k nejvyšší možné míře samostatnosti

 • pracuje podle potřeby se žákem nebo s ostatními žáky třídy, oddělení nebo studijní skupiny podle pokynů jiného pedagogického pracovníka a ve spolupráci s ním

 • Poskytuje nezbytnou pomoc žákům při sebeobsluze a pohybu během vyučování a při akcích pořádaných školou

 

Školní psycholog

 • individuální případová práce se žáky s osobními problémy (konzultace, vedení)

 • konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

 • krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

 • úzká spolupráce s ostatními pracovníky ŠPP, podpora spolupráce třídy a třídního učitele

 • spolupráce se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 • prevence školního neúspěchu žáků (náprava, vedení, apod.), techniky učení

 • pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu

 • skupinová a komunitní práce s žáky

  

Metodik prevence

 

Metodické a koordinační činnosti 

1) Koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy. 

​2) Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů. 

​3) Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů (vyhledávání problémových projevů chování, preventivní práce s třídními kolektivy apod.). 

​4) Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

​5) Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. 

​6) Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů. 

 7) Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů. 

​8) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

​9) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření. 

  

Informační činnosti 

1) Zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

​2) Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 

​3) Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce i jednotliví odborníci). 

 

Poradenské činnosti 

1) Vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování; poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli). 

​2) Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.