Naše škola se nachází v centru Ostravy. Poskytuje vzdělání dětem od 3 do 15 let. Součástmi školy jsou mateřská škola, základní škola s bilingvní sekcí, školní družina a školní jídelna.

Výuka v základní škole probíhá podle školního vzdělávacího programu „… více než jen škola“. V jeho pojetí je obsah učiva prostředkemk rozvoji vlastních vědomostí, k rozvoji  žákova potenciálu, k podpoře jeho talentu, nadání a zájmů, k získání dovedností důležitých pro život ve společnosti. Vychází z individuálních potřeb každého žáka, tedy i pro žáka nadaného i pro žáka s poruchou učení.  Pro výše jmenované žáky  je vypracován individuální vzdělávací program, který zohledňuje žákovy specifické potřeby. 

Jsme školou, která se profiluje nejen v oblasti jazykové – anglický jazyk se děti učí od 1. třídy, na 2. stupni si žáci mohou vybrat ze tří světových jazyků, a to španělštiny, francouzštiny a němčiny, ale také v oblasti přírodovědné a technické. V rámci výuky jsou realizovány projektové dny zaměřené jednak na řešení ekologických problémů, jednak na zkoumání aktuálních témat z přírodovědných i technických oborů. Nedílnou součásti takto orientované výuky jsou např. exkurze do podniků Moravskoslezského kraje, návštěvy technických expozic a ZOO Ostrava nebo výuka v laboratořích OU. V rámci naší všestranně zaměřené koncepci školy neopomíjíme  ani tělesnou a estetickou výchovu  Naši žáci se účastní sportovních, výtvarných i hudebních soutěží ve všech disciplínách, které předepisuje náš vzdělávací program. Navštěvují ostravská divadla, výtvarné galerie, interaktivní programy určené pro žáky základních škol.

Škola rovněž nabízí celou škálu volitelných předmětů a zájmových kroužků. Anotace volitelných předmětů je dostupná v sekci „ŠVP“. Seznam kroužků najdete také v sekci "ŠVP".

Je zřejmé, že výše uvedená koncepce by nebyla realizovatelná bez erudovaného a „zapáleného“ pedagoga a bez materiálního zabezpečení. Naši učitelé se snaží nepředkládat žákům hotové poznatky. Kladou důraz – v souladu s moderní pedagogikou – na hledání a nalézání, na konstruování vlastního poznání. Proto jsou do vyučovacího procesu implementovány aktivizující metody a alternativní formy výuky.

Naši žáci mají kromě kmenových tříd, z nichž  k dispozici samostatné odborné pracovny, a to výtvarné výchovy, výpočetní techniky a školní knihovnu. Pro praktické dovednosti využívají cvičnou kuchyň a dílny. Pro sportovní aktivity slouží žákům dvě tělocvičny a školní hřiště.

Ačkoli naše základní škola s kapacitou 780 žáků náleží k větším školám, panuje ve škole přátelská atmosféra založená na vztahu – žák – pedagog – rodič.