přejít na obsah

Informace k osobní přítomnosti žáků 1. stupně na ZŠ Ostrčilova od 25. 5. 2020

.


Vážení rodiče,

v souvislosti s obnovenou možností osobní přítomnosti žáků prvního stupně na školách, vám zasíláme přihlášku a čestné prohlášení za účelem zjištění vašeho zájmu k možnosti docházení do výukové skupiny. Tato přihláška musí být doručena třídnímu učiteli emailem, a to nejpozději do 18.5.2020, originál i s čestným prohlášením při nástupu 25.5.2020.

S maximálním ohledem na bezpečí a zdraví vašich dětí realizujeme velmi efektivní online výuku a z vašich reakcí víme, že ji děti velmi dobře přijaly. Formu této výuky bychom rádi realizovali až do konce června,  tedy i v období, kdy panuje teplotní diskomfort. Dle pokynů navíc nemísme opouštět areál školy. Děkujeme tedy za vaši spolupráci a podporu.

Doporučení MŠMT, které jsme obdrželi je velmi striktní, co se hygienických a krizových opatření týče.

Skupiny budou vznikat dle Vašeho zájmu, budou neměnné a nebude možno se do nich přidat později, než k 25.5.2020. Taktéž pedagogové, přidělení ke skupině, se nebudou měnit. Pro vás je tedy důležitá informace, že vyučovat vaše dítě nemusí třídní učitel – a to vzhledem ke kapacitním a pesronálním možnostem.

Výuka bude probíhat první tři vyučovací hodiny: od 8:00 – 10:45. Žáci 4. a 5. ročníků budou neprodleně po ukončení výuky a následném obědě odcházet domů. Žáky 1. – 3. ročníků si budou přebírat vychovatelé, kteří se jim budou věnovat nejdéle do 16:00 hod.  Aktivity pro odpoledne musí probíhat v areálu školy, popřípadě na školním hřišti za předpokladu dodržení veškerých hygienických opatření.

Hygienická opatření pro žáky:

 • Před školou i ve škole dodržovat odstupy 2 metry a povinnost mít zakryty ústa i nos ochrannými prostředky
 • Příchody do školy budou realizovány v časových intervalech dle ročníků
 • Žák musí mít sebou 2 roušky a igelitový sáček pro odložení roušky
 • Po příchodu do třídy, stejně tak jako po každé vyučovací hodině, si budou muset žáci umýt a vydezinfikovat ruce
 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID– 19, nesmí do školy vstoupit

Předávání žáků bude probíhat dle předem vytvořeného harmonogramu před budovou školy.

Vyzvedávání žáků bude probíha za plnění hygienických pravidel. Omlouvat žáky z důvodu nepřítomnosti musí zákonný zástupce emailem na adresu školy: skola@zs-ostrcil.cz a to nejpozději do 3. pracovních dnů.

Obědy bude zajišťovat školní jídelna, která je bude rozvážet po třídách v termoboxech.

Osobní účast ve školách se nedoporučuje osobám s níže uvedenými rizikovými faktory:

Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:

 

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří i osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.

 

Prosím o zvážení nutnosti zařadit dítě do výukové skupiny.

 

Bude-li zájem o přítomnost žáků přesahovat organizační nebo personální možnosti školy, vyhrazuje si škola právo uzavřít nábor nad reálné kapacity dříve než 18. 5. 2020 .

 

Podrobné informace ohledně nástupu ke 25. 5. 2020 Vám budou zaslány do 21. 5. 2020

 

S pozdravem

 

Mgr. Michal Pernecký, ředitel školy