Organizace zápisu do ŠD platný pro školní rok 2019/2020:

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. (Školský zákon), v platném znění a s ohledem na kapacitu školní družiny (320 žáků), stanovuje ředitel školy níže uvedené kritéria pro přijetí žáků do školní družiny (dále jen ŠD).

ŠD se ve své činnosti především řídí vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění.

Organizace k zápisu do ŠD:

  • Žák bude do ŠD zapsán na základě řádně vyplněného zápisního lístku.
  • Žáci, kteří navštěvují ŠD, obdrží zápisní lístky do 15. 4.2019 a vyplněné odevzdají příslušné paní vychovatelce nejpozději do 30.4.2019.
  • Zákonní zástupci budoucích prvňáčků obdrží zápisní lístky u zápisu do první třídy 24 .4.2019, u bilingvní třídy 25.4.2019.

Vyplněné zápisní lístky odevzdají do 15. 5.2019 vedoucí školní družiny paní Mgr. Pavle Beňové.

 

Kritéria přijetí žáka do ŠD:

  • přednostně jsou přijímáni žáci 1.- 3. ročníků
  • žáci dojíždějící
  • žáci zaměstnaných zákonných zástupců
  • žáci čtvrtých ročníků mohou být přijati pouze v případě volné kapacity v daném školním roce.
  • zařazení žáka do ŠD rozhoduje ředitel školy.