přejít na obsah

15. Opatření školy pro období od 8. 6. 2021

8. června 2021Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10/2557, příspěvková organizace, 702 00 Ostrava

V Ostravě dne 8. 6. 2021

Opatření ředitelky školy

Č.j.: 15/2021

V návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno Mimořádné opatření

Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021 a mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k provozu škol a školských zařízení s účinností od 8. 6. 2021.

Účinnost tohoto opatření je stanovena od 8. 6. 2021 až do odvolání.

Na provoz školy se i nadále vztahuje manuál Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke covid-19, Metodika pro vzdělávání distančním způsobem, Metodická doporučení MŠMT.

Tímto opatřením se mění opatření č.j. 14/2021 ze dne 31. 5. 2021.

Průběh opatření:

 1. Pro mateřské školy je umožněna osobní přítomnost všech dětí v MŠ. Provoz probíhá standardním způsobem, bez omezení počtu dětí ve skupině či třídě, antigenní testování dětí již neprobíhá. Děti nemají povinnost nosit ochranné prostředky k zakrytí úst a nosu. Je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách
 2. Homogenita třída a skupin není povinná.
  Je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací.
 1. Žáci se budou testovat jedenkrát týdně antigenním testem, test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu (pondělí). Nebude-li žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu. Testování žáků v přítomnosti zákonného zástupce, je umožněno každé pondělí od 7:00 - 8:00 hod v prostorách tělocvičny školy.
 2. V případě pozitivního výsledku testu se postupuje dle aktuálního mimořádného opatření MZČR.
 1. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.
 2. Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou.
 3. Testování se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-COV-2 nebo negativního výsledku POC angitenního testu na přítomnost antigenu provedený na odběrovém místě a není starší 72 hod.
 4. Testování se neprovádí u osob, které absolvovaly z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci, karanténu a zároveň neuplynulo více než 180 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Zákonný zástupce dodá tento doklad, který tuto skutečnost prokazuje, pověřenému pracovníkovi Mgr. Pavle Beňové.
 5. Žáci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni. Při ostatních aktivitách ve škole (o přestávkách, přesunech, příchodech a odchodech) zůstává stejný režim jako doposud.
 1. Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest a to při poskytování vzdělávání obecně. Při ostatních aktivitách ve škole (o přestávkách, přesunech, příchodech a odchodech) zůstává stejný režim jako doposud.
 2. Je umožněn vstup třetím osobám do budov školy, na základě předchozí domluvy s pedagogickým pracovníkem školy, případně se členem vedení školy.
 3. Stále trvá zákaz zpěvu na ZŠ.
 4. Povoleny jsou sportovní činnosti konané ve vnějších prostorách školy.
 5. Sportovní činnost ve vnitřních prostorách je nově omezena již pouze tak, že může být maximálně 30 osob ve skupině.
 6. Družina (ranní i odpolední) funguje v souladu se všemi doporučeními a není nijak omezena.
 7. Žáci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 8. Školní výlety jsou povoleny a řídí se obecnými pravidly pro ubytovací zařízení a nošení roušek.


Mgr. Lenka Lednická

ředitelka školy

KONTAKTY

Základní škola a mateřská škola Ostrava
Ostrčilova 10, příspěvková organizace

Ostrčilova 10/2557
Ostrava 702 00

: 61989037
DIČ: CZ61989037

Tel.: +420 596 113 411
E-mail: skola@zs-ostrcil.cz