přejít na obsah

Provoz ZŠ do konce školního roku 2019/2020

.


Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10/2557, příspěvková organizace, 702 00 Ostrava 

Směrnice:

OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020 A HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020.

Vypracoval: Mgr. Michal Pernecký, ředitel školy.

Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 11. 5. 2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

Obecná ustanovení

V souladu s usnesením vlády ze dne 12. 3. 2020 a  souborem hygienických pokynů pro ZŠ vydané MŠMT dne 2. 5. 2020 a vyhláškou 211/2020, Sb. o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 a v návaznosti na ustanovení § 56, 71 a 112 zákona č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) s přihlédnutím k místním podmínkám školy a na základě ustanovení zákona č. 262/2006, Sb. zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento předpis.

Část I.

Všeobecná ustanovení

Tento dokument se vztahuje na základní provozní podmínky základních škol v souvislosti s přítomností žáků 1. stupně a žáků 9. ročníku ve škole.

V případě nezletilých žáků platí, že v rozhodných situacích, které se týkají jejich práv a povinností, je důležité vedle komunikace s nezletilým žákem komunikovat také s jeho zákonným zástupcem.

Tento materiál stanoví pouze ty provozní podmínky, které se liší (či jsou stanoveny nad rámec) od standardních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů.

Tento materiál stanoví pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Po tomto datu nelze žáka zařadit do vzdělávací skupiny a žák musí zůstat doma a pokračovat v distančním vzdělávání.

Z žáků, kteří vyjádřili zájem o docházku do školy, budou vytvořeny max. 15 členné skupiny.

Dokument je platný pro žáky, jejich zákonné zástupce a zaměstnance školy.

Pokud nastanou nepřekonatelné překážky (technické, organizační), může ředitel školy rozhodnout o uzavření školy.

Část II.

Vstup do budovy školy, pohyb po škole, ve třídě, odchod z budovy školy

 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména: Zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (rouška či respirátor). Nutné je dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti). Není dovoleno se zbytečně zdržovat před školou v době před vyučováním či po vyučování ve větších skupinách.
 2. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu.
 3. Žáky před školou vyzvedává pověřený pedagogický pracovník, který žáky organizuje do skupiny, vyzvedává je a odvádí do budovy školy.
 4. Pro každou skupinu bude stanoven čas, kdy začíná vyučování. V tento čas vyzvedne pověřený pedagogický pracovník žáky z dané skupiny před školou. Po skončení vyučování odvede pověřený pedagogický pracovník žáky před budovu školy.
 5. Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám. Zákonným zástupcům je povolen vstup do školy jen za účelem vyřízení administrativních záležitostí na sekretariátě školy po předchozí domluvě.
 6. Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 7. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky, sáček i roušky budou označeny příjmením žáka.
 8. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 9. Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor budou organizovány tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci, včetně zaměstnanců školy.
 10. Neprodleně po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i předchozí umytí rukou.
 11. Složení skupin žáků se stanoví předem (před 11. 5. - pro 9. ročníky, resp. 25. 5. pro první stupeň) a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků. Po tomto datu nelze žáka zařadit do vzdělávací skupiny a žák musí zůstat doma a pokračovat v distančním vzdělávání. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy.
 12. Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že v lavici sedí jen jeden žák.
 13. 13. V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě. Doporučujeme ale, aby žáci i zaměstnanci školy měli roušky po celou dobu výuky.
 14. Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 15. Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. Je také nutné dodržovat hygienická pravidla po použití WC.
 16. V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 17. Při pozdním příchodu do školy žák vyčká na recepci školy, dokud jej pověřený zaměstnanec nepředá příslušnému pedagogovi.
 18. Žáci 4. a 5. tříd po ukončení vyučování a následném obědě odchází z budovy školy hlavním vchodem.
 19. Žáci 1. - 3. tříd odchází z budovy školy dle vyplněné propustky zákonným zástupcem v čase zde uvedeném. Po opuštění budovy školy přebírá zodpovědnost za dítě zákonný zástupce. Rodiče a jiné cizí osoby nemají do budovy školy přístup.
 20. Jako karanténní místnost slouží pro běžné třídy třída 1. B a pro bilingvní třídy místnost A 422.

Část III.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 1. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.
 2. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do karanténní místnosti a kontaktovat zákonné zástupce žáka s ohledem na okamžité vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného žáka. Pro potřeby měření tělesné teploty má škola bezkontaktní teploměr.
 3. Pokud se u zaměstnance školy příznaky objeví v průběhu práce, resp. vyučování, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Žáky je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není znám zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

Část IV.

Osoby s rizikovými faktory

 1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
 2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
 3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
 4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
 5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
 6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
 7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
 8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).
 9. 9. Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod (2-8) uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
 1. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 2. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jehož součástí je vymezení rizikových skupin (viz příloha 1). Tento dokument je možné podepsat před vstupem do školy (možno poslat po žákovi, není nutné jej nosit osobně). Bez tohoto prohlášení nebude žák do školy vpuštěn.

Část V.

Rámcová pravidla pro poskytování školního stravování v zařízení školního stravování

 1. Obědy budou distribuovány po jednotlivých třídách v termoboxech. (Cena obědů tak bude navýšena o 4,- Kč, přičemž 50 % z ceny termoboxu hradí škola.)
 2. Přihlášení stravy probíhá dle řádu školní jídelny (den předem).
 3. V případě, že dítě nemá objednaný školní oběd, donese si vlastní z domu, ohřev obědu ale nebude možný.

Část VI.

Povinnosti žáků a zákonných zástupců

 1. Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy; v případě žáků 1. stupně do 18. 5. 2020; v případě žáků 9. ročníku do 7. 5. 2020. Po tomto datu nelze žáka zařadit do vzdělávací skupiny a žák musí zůstat doma a pokračovat v distančním vzdělávání.
 2. Při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy (možno poslat po žákovi, není nutné jej nosit osobně): písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví (je součástí čestného prohlášení), a písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Pokud zákonný zástupce tento dokument nepodepíše a nedoručí škole, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
 3. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Informaci - omluvu z důvodu nepřítomnosti zasílá zákonný zástupce na email: skola@zs-ostrcil.cz
 4. Doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.
 5. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla a organizační opatření; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 6. Rodiče jsou povinni denně sledovat webové stránky školy či svůj email vzhledem k možným změnám v organizaci provozu školy.

Část VII.

Doba pobytu žáků ve škole – začátek a konec vzdělávacích aktivit

 1. Začátek je stanoven nejdříve od 8:00, ukončení nejpozději v 16:00. Dopolední část pro všechny ročníky trvá 3 - 4 vyučovací hodiny (dle rozvrhu konkrétní skupiny).
 2. Vzdělávání jednotlivých skupin záleží na počtu žáků, kteří se budou účastnit vzdělávání a počtu skupin. O přesném začátku budou zákonní zástupci písemně (e-mail) informováni nejpozději 3 dny dopředu.
 3. Škola vede evidenci o docházce žáků do skupin.
 4. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny žádá škola informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet.
 5. Tělesné výchovy se žáci neúčastní.
 6. Je zcela v kompetenci ředitele školy rozhodnout o tom, jaké vzdělávací a zájmové aktivity a v jakém rozsahu budou realizovány.
 7. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku.
 8. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků. Obsah vzdělávání odpolední části přiměřeně vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školní družiny.
 9. Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga, a to na základě rámcových pokynů učitele vydaných v rámci výuky na dálku (toto ošetřuje ad hoc vyhláška MŠMT). Odpolední výchovnou a vzdělávací činnost zajišťují přednostně vychovatelé, v případě učitelů se bude jednat o dohled nad žáky.
 10. Ranní družina není poskytována.
 11. O dřívějším odchodu žáka ze školy bude informovat zákonný zástupce písemně vyučujícího nejpozději den dopředu. Zákonný zástupce bude čekat na žáka před budovou školy.

Část VIII.

Specifika pro žáky připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11. 5. 2020

 1. V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků pro účely přípravy na přijímací zkoušky.
 2. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny pouze žáky 9. ročníků. Maximální počet žáků ve skupině je 15.
 3. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici.
 4. Složení skupin je neměnné po celou dobu. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11. 5. 2020.
 5. Obsahem je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, cílem je příprava na přijímací zkoušku.
 6. Výuka bude probíhat ve dnech pondělí až čtvrtek v rozsahu dvou vyučovacích hodin denně, a to v blocích.

 

Část IX.

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

 

 1. V základním vzdělávání, středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři vychází hodnocení výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020:
 1. a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet do školy (do 10. 3. a od 25. 5. 2020, pokud se účastní výuky ve škole)
 1. b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy
 2. c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školního roku 2019/2020

 

 1. Vysvědčení bude žákům vydáno dne 30. 6. 2020. O formě předání vysvědčení rozhodne ředitel školy dle aktuální epidemiologické situace.

 

Část X.

Závěrečná ustanovení

 

Dokument je závazný pro žáky, zákonné zástupce a zaměstnance školy.

 

V Ostravě dne 11. 5. 2020

 

Mgr. Michal Pernecký

 

....................................

Mgr. Michal Pernecký

ředitel školy

Přílohy ke stažení pod textem

Příloha č. 1 - čestné prohlášení

Příloha č. 2 - propustka pro děti 1. - 3. tříd

  Školní kalendář   Akce školy   Organizace šk.roku   Zpravodaje   E-omluvenka   Jídelníček

Zvonění

hodinačas
1. hodina 8:00 - 8:45
2. hodina 8:55 - 9:40
3. hodina 10:00 - 10:45
4. hodina 10:55 - 11:40
5. hodina 11:50 - 12:35
6. hodina 12:45 - 13:30
7. hodina 13:40 - 14:25
   
8.-9. hodina 14:20 - 15:50
Ostrava logo BAKALÁŘI